Anunci constitució borsa de feina intervenció

ANUNCI

Per la present, es fa saber que el 30 d’agost de 2022 es va aprovar el Decret 2022- 0899, seguent:

“Expedient 922/2022 Selecció de personal i provisió de llocs de treball Borsí interventor-a

Decret de Batlia núm. 0899/2022

Tenint en compte la proposta provisional de la valoració de mèrits i la revisió de les al·legacions, del tribunal qualificador de la borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, una borsa de treball d’interventor-a. D’acord amb la base novena que regeixen la creació de la borsa i en ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides, art. 21.1.g i h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, he resolt:

Anunci constitució borsa treball intervenció