Anunci criteris correcció, prova desenvolupament, fase oposició, policia local

ANUNCI

En relació al procediment de selecció per a la convocatòria de 4 places per cobrir com a personal funcionari de carrera, de la categoria de policia local de l’ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari. Criteris generals de qualificació o puntuació de la prova de desenvolupament, fase d’oposició. (…)

Criteris correcció exercici prova desenvolupament