Anunci de la llista definitiva d’aprovats en el procés de promoció interna

Atès que per Decret de Batlia núm. 342 de data 12 d’abril de 2019 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria d’un concurs-oposició per promoció interna, per cobrir 2 places d’administració general, subescala administrativa, d’aquest Ajuntament.

Vist que, en data 10-07-19 es va publicar l’anunci de la llista provisional d’aprovats d’aquest procés, i, acabat el termini de tres dies per presentar al·legacions, sense que se n’hagi presentada cap, aquesta passa a ser definitiva.

Anunci decret llista definitiva borsa