Anunci declarada deserta la convocatòria de concurs-oposició plaça interventora

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA NÚM. 307/2019

Atès que, per Decret de Batlia núm. 1199/18, de 12 de novembre, es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una plaça d’interventor/a i constitució d’una borsa de feina per interventor/a i tresorer/a, funcionaris interins, d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Atès el que estableix la clàusula novena, “l’aspirant proposat per al seu nomenament aportarà davant la Corporació, dins el termini de 10 dies, tots els documents originals prevists a la base quarta de les presents bases”.

Vist l’informe del responsable del registre, d’01-04-19, on consta que, des de l’1 al 15 de març, l’aspirant no ha presentat cap documentació.

Atès el que estableix la clàusula novena: “una vegada exhaurit el termini de presentació de documents, no es presenta la documentació, quedaran anul·lades totes les actuacions”.

Pel present HE RESOLT:

PRIMER.- Declarar deserta la convocatòria per les circumstàncies esmentades.

SEGON.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Binissalem i a la pàgina web. El Batle, signat i segellat”.

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 1 d’abril de 2019