Anunci decret llista definitiva borsa interventor/a

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

 “DECRET DE BATLIA NÚM. 209/2019

Atès que per Decret de Batlia nº 1199 de data 12 de novembre de 2018 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una plaça d’interventor/a i constitució d’una borsa de feina per interventor/a i tresorer/a, funcionaris interins, d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Vist que, en data 22-02-19 es va publicar l’anunci de la llista provisional d’aprovats d’aquest procés, i, acabat el termini de cinc dies naturals per presentar al·legacions, sense que se n’hagi presentada cap, aquesta passa a ser definitiva.

Anunci decret llista definitiva borsa interventor/a