Anunci definitiu admesos i exclosos borsí TAG

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data 17-01-2020 va dictar la següent resolució:

 DECRET DE BATLIA

Atès que per Decret de Batlia nº 988 de data 1 d’octubre de 2018, es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de treball de Tècnics d’Administració General (funcionari interí), d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Acabat el termini per esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió i de conformitat amb el que disposa la base CINQUENA de la convocatòria, pel present HE RESOLT:

Anunci decret llista definitiva admesos i exclosos