Anunci definitiu concurs-oposició per la plaça de secretaria

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

DECRET DE BATLIA NÚM. 2019-0819                    

Atès que per Decret de Batlia nº 2019-0530 de data 27 de juny de 2019 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una plaça de secretari/ària i constitució d’una borsa de feina, funcionari de caràcter interí, d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Vist que, en data 15-10-19 es va publicar l’anunci de la llista provisional d’aprovats d’aquest procés, i, acabat el termini de dos dies hàbils per presentar al·legacions, sense que se n’hagi presentada cap, aquesta passa a ser definitiva.

Anunci Decret llista definitiva borsa