Anunci definitiu d’admesos i exclosos de la plaça de secretari/a

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

 DECRET DE BATLIA 2019-0640

Atès que per Decret de Batlia núm. 2019-0530 de data 27 de juny de 2019 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una plaça de secretari/ària, funcionari de caràcter interí, d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Anunci llista definitiva admesos i exclosos