Anunci definitiu de la llista d’aspirants de secretaria

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA NÚM. 461/2019

Atès que per Decret de Batlia nº 1252 de data 28 de novembre de 2018 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una plaça de secretari/ària i constitució d’una borsa de feina, funcionari de caràcter interí, d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Vist que, en data 23-05-19 es va publicar l’anunci de la llista provisional d’aprovats d’aquest procés, i, acabat el termini de cinc dies naturals per presentar al·legacions, sense que se n’hagi presentada cap, aquesta passa a ser definitiva.

Anunci definitiu borsa secretari