Anunci definitiu llista admesos i exclosos borsí Tècnic Educatiu

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

 Expedient núm.: 1

Resolució de Batlia núm. 296/18

Procediment: Constitució de Borsa de Treball de Tècnic Educatiu(Personal Laboral)

Document signat per: El Batle i la Secretària

 

RESOLUCIÓ DE BATLIA APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS

Vista la Resolució de Batlia núm. 257 de data 15-03-18, en la qual s’aprovava la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria en relació amb el procés de selecció per a la constitució d’una borsa d’ocupació de tècnic educatiu per cobrir les vacants de baixes per malaltia, maternitat, etc...

Vist que ha finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d’aspirants i examinades les al·legacions presentades pels aspirants exclosos de la convocatòria,

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la convocatòria per Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2018, i en virtut de l’article 20 del Reglament General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat aprovat per Reial decret 364/1995, de 10 de març, i l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local,

 

15 Anunci decret llista definitiva admesos i exclosos