Anunci definitiu oposició policia local

ANUNCI DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR, COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL

La qualificació obtinguda per les persones aspirants a la segona prova de la fase d’oposició corresponent al procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, quatre places vacants de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Binissalem mitjançant el procediment ordinari, una vegada resoltes les al·legacions presentades a n’aquesta segona prova, ha estat la següent:

Anunci definitiu 2n exercici oposició