Anunci definitiu persones admeses i excloses procés selecció auxiliar administratiu i data examen

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 6 de febrer de 2024 dictà la següent resolució:

“Expedient núm.: 316/2023 Procediment: Seleccions de personal i provisions de Llocs de Treball

Assumpte: Procés selectiu DUES places personal funcionari, torn lliure, d’administració general, subescala auxiliar administrativa

DECRET DE BATLIA núm. 2024-0080

El 19 de juliol de 2023 es va aprovar per Decret de Batlia 2023-0574 les bases per la convocatòria de les proves selectives d’un concurs-oposició per a cobrir dues places d’administració general, subescala auxiliar administratiu funcionari de carrera (BOIB núm. 103 de 22-07-2023).

El 3 d’octubre de 2023 finalitzà el termini de presentació d’instàncies. El 17 de gener de 2024 finalitzà el termini per esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió. Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

Anunci definitiu persones admeses i excloses procés selecció auxiliar administratiu