Anunci definitiu resultat 1r exercici plaça secretaria i data 2n exercici

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu la clàusula vuitena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a, s’ha realitzat el primer exercici de la fase d’oposició de caràcter obligatori i eliminatòria, el Tribunal de Selecció ha proposat el següent resultat definitiu:

Anunci definitiu resultats 1r exercici oposició