Anunci definitiu resultats proves tipus test places policia local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA

Atès que per Decret de Batlia núm. 2019-0647 de data 26 d’agost de 2019 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir dues places de policia local, funcionari de carrera, d’aquest Ajuntament, mitjançant el PROCEDIMENT ORDINARI.

Acabat el termini per esmenar el resultat del segon exercici i de conformitat amb el que disposa la base SISENA de la convocatòria, pel present HE RESOLT:

Anunci definitiu resultats tipus test