Anunci error material bases procés selectiu plaça arquitecte

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 16 de febrer de 2022, ha dictat la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA núm. 2022-0162 Vist que el 9 de setembre de 2021, es publicà al BOIB núm. 124/2021 la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu d’una plaça d’arquitecte/a, personal funcionari de carrera, pel procediment de concurs-oposició.

Vist que diu: «CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA D’UNA (1) PLAÇA D’ARQUITECTE/A, PER TORN LLIURE, DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM, CORRESPONENT A L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2018»

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió, pel procediment de CONCURS OPOSICIÓ, d’una plaça d’arquitecte/a, per consolidació i torn lliure, de personal funcionari de carrera, corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018 (BOIB núm. 134, de 27 d’octubre de 2018)».

De conformitat amb l’establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, procedeix rectificar l’error material advertit, mitjançant la seva correcció.

 

Anunci rectificar error material plaça arquitecte