Anunci llista definitiva admeses i excloses borsa de treballadora familiar

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 01 d’agost de 2022 dictà la següent resolució:

“DECRET DE LA BATLIA.- Acabat el termini per esmenar errors per prendre part de la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa de treball per cobrir, mitjançant contractacions laborals temporals, les necessitats de l’Ajuntament de Binissalem de treballador/a familiar.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present

HE RESOLT: 1er.- Aprovar la llista definitiva i declarar admeses en el citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina anteriorment indicada, les següents persones aspirants

Anunci llista definitiva admeses i excloses borsí de treballadora familiar