Anunci llista definitiva admesos i exclosos per a places de policia local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA NÚM. 2019-0942

Atès que per Decret de Batlia núm. 2019-0647 de data 26 d’agost de 2019 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir dues places de policia local, funcionari de carrera, d’aquest Ajuntament, mitjançant el PROCEDIMENT ORDINARI.

Llista definitiva admesos i exclosos plaça policia local