Anunci llista definitiva admesos i exclosos procés selectiu secretari/secretària i data primer exercici oposició

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

 DECRET DE BATLIA NÚM. 284/2019

 Atès que per Decret de Batlia nº 1252 de data 28 de novembre de 2018 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una plaça de secretari/ària i constitució d’una borsa de feina (funcionari de caràcter interí), d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Anunci llista definitiva admesos i exclosos procés selecció secretari