Anunci llista definitiva, borsa de feina auxiliar administratiu, mitjançant oferta SOIB

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA NÚM. 1034/2018

BORSA DE FEINA, AUXILIAR ADMINISTRATIU, MITJANÇANT OFERTA DEL SOIB

(1. Oferta núm: 04/2018/004158. 2. Ocupació (CNO): 43091. Codi localitat: 07008)

Atès la necessitat urgent i inajornable de poder substituir les baixes per malaltia de dues funcionàries interines, auxiliars administratives, i, tenint en compte que a l’actual borsa de feina d’aquesta categoria, no hi ha cap interessat –segons informe del responsable del departament de RRHH, de 18-09-18–.

Vist l’informe de l’assessor Sr. Miguel Martorell Oliver, d’11-09-18, sobre la possibilitat de poder seleccionar a través del SOIB, i, que conclou que: “Es parer del sotasignat que l’Ajuntament de Binissalem pot contractar personal laboral de durada determinada o nomenar funcionaris interins mitjançant el SOIB si el procediment de selecció de personal que duu a terme aquet ens es fa mitjançant convocatòria pública i es garanteixen els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els principis rectors per a l’accés a l’ocupació pública prevists a l’article 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic”

Vist que, en data 12-09-18 es presentà al SOIB la sol·licitud perquè pogués oferir aquesta ocupació, i, que l’ha tinguda publicada a la seva web, com a oferta pública d’ocupació, des del 14 al 20-09-2018 –com marquen els seus protocols–, perquè els interessat que reunissin els requisits s’hi poguessin inscriure. Les dades de l’oferta són les següents: 1. Oferta núm: 04/2018/004158. 2. Ocupació (CNO): 43091. Codi localitat: 07008.

Vist que, la relació de candidats inscrits a l’oferta, de 21-09-18, és de 92 persones, i, que segons el SOIB no han comprovat si reuneixen o no els requisits (nivell acadèmic: ESO/graduat escolar, i, C1 de català); es considerà convenient contactar amb els candidats –mail de 21-09-18– perquè abans del 25-09-18 a les 14.00 h presentessin pel registre d’entrada de l’Ajuntament, la justificació de reunir-los, indicant-los que no s’entrevistarà cap candidat que prèviament no hagi presentat l’acreditació d’aquests.

Atès que, en posterioritat a l’inici d’aquest expedient pel nomenament de 2 funcionàries interines per cobrir les 2 baixes per malaltia, resulta que, en data 30-09-2018 s’ha produït una altra baixa per la concessió d’una comissió de serveis a una funcionària de carrera de l’Ajuntament, auxiliar administrativa, concedit per Decret de Batlia núm.973/18, de 25 de setembre; s’ha considerat convenient utilitzar aquesta selecció per cobrir també aquesta vacant, per tant, seran tres les persones que seran nomenades interinament per fer aquestes substitucions, durant les baixes/absències de les substituïdes.

 

Anunci decret llista definitiva