Anunci llista definitiva borsí de Tècnic Educatiu

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

 “DECRET DE BATLIA NÚM. 354/2018

Atès que per Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2018 es van aprovar les bases que regiran la convocatòria per constituir un borsí de tècnic educatiu, laboral de caràcter temporal, d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS.

20 Anunci llista definitiva borsí