Anunci llista definitiva i data segona prova policia local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA núm. 2021-1749

Atès que per Decret de Batlia núm. 2021-1125 de 16 de juliol de 2021 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir quatre places de policia local, funcionari de carrera, d’aquest Ajuntament, mitjançant el procediment ordinari. Acabat el termini per esmenar el resultat de la prova d’aptitud física, i, de conformitat amb el que disposa la base SETENA de la convocatòria,

Pel present HE RESOLT:

Anunci llista definitiva prova d’aptitud física