Anunci llista provisional admesos i exclosos a la plaça d’interventor/a i constitució d’una borsa de feina per interventor/a i tresorer/a

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

 DECRET DE BATLIA NÚM. 1325/2018

Atès que per Decret de Batlia nº 1199 de data 12 de novembre de 2018 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una plaça d’interventor/a i constitució d’una borsa de feina per interventor/a i tresorer/a (funcionari de caràcter interí), d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Anunci llista provisional admesos i exclosos