Anunci llista provisional admesos i exclosos borsí TAG

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data 2 de setembre de 2019 va dictar la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA NÚM. 2019-0657

 Atès que per Decret de Batlia nº 988 de data 1 d’octubre de 2018, es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de treball de Tècnics d’Administració General (funcionari interí), d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Anunci llista admesos i exclosos TAG