Anunci llista provisional admesos i exclosos borsí brigada

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data 25 d’octubre va dictar la següent resolució:

 DECRET DE BATLIA NÚM. 1141/2018

Atès que per Junta de Govern Local de data 17 d’abril de 2018 i resolució al·legacions per Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2018, es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de feina d’operari brigada d’obres (laboral de caràcter temporal), d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Anunci llista provisional admesos i exclosos