Anunci llista provisional persones admeses i excloses procés selectiu plaça secretaria

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 3 de novembre de 2022, dictà la següent resolució:

“Expedient núm.:1074/2022

Assumpte: Llistat provisional d’admesos i exclosos

Procediment: Seleccions de personal i provisions de llocs de treball

DECRET DE LA BATLIA núm. 2022-1148

Vist que el 7 d’octubre de 2022, es va aprovar el Decret 2022-1043 la convocatòria i bases reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de Secretaria de l’Ajuntament de Binissalem, Acabat el termini de presentació de sol·licituds, D’acord amb l’anterior i atenent a les facultats que m’atorga l’art. 21.1,h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT: 1er.- Aprovar la llista provisional i declarar ADMESES per a prendre part a dit procés selectiu, les següents persones aspirants…

Anunci llistat provisional admesos i exclosos plaça secretaria