Anunci llista provisional prova desenvolupament policia local

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu la clàusula setena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, per cobrir com a personal funcionari de carrera 4 places vacants, de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari, s’ha realitzat la prova de desenvolupament, de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori,

El Tribunal de Selecció ha proposat el següent resultat provisional:

Anunci llistat provisional resultats prova desenvolupament