Anunci llistat definitiu persones admeses i excloses borsí Policia Local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 25 de gener de 2024 dictà la següent resolució:

“Expedient núm.: 1245/2023 Procediment: Seleccions de personal i provisions de Llocs de Treball Assumpte: Procés selectiu per a constituir una BORSA de treball de personal funcionari interí, de policies locals de l’Ajuntament de Binissalem

LLISTA DEFINITIVA PERSONES ADMESES I EXCLOSES

DECRET DE BATLIA núm. 2024-0049

Atès que per Decret de Batlia núm. 19/2024, de 12 de gener, s’aprovà la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

Vist que, finalitzat el termini per esmenar el defecte que motivà l’exclusió (23-01- 2024), s’han presentat algunes esmenes.

Atès que, s’ha detectat un error en la exclusió de dues persones aspirants que estan admeses (43****59M) i (43****54Y).

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

 

Anunci llistat definitiu persones admeses i excloses borsí PL