Anunci llistat definitiu prova desenvolupament procés selecció policia local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dictà la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA núm. 2022-0148

Atès que per Decret de Batlia núm. 2021-1125 de 16 de juliol de 2021 s’aprovaren les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir quatre places de policia local, funcionari de carrera, d’aquest Ajuntament, mitjançant el PROCEDIMENT ORDINARI. Acabat el termini per esmenar el resultat de la prova de desenvolupament, de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, i, de conformitat amb el que disposa la base SISENA de la convocatòria, pel present HE RESOLT:

Anunci llistat defintiu prova desenvolupament