Anunci llistat provisional admesos i exclosos borsí policia local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 12 de gener de 2024 dictà la següent resolució:

“Expedient núm.: 1245/2023

Procediment: Seleccions de personal i provisions de Llocs de Treball

Assumpte: Procés selectiu per a constituir una BORSA de treball de personal funcionari interí, de policies locals de l’Ajuntament de Binissalem

DECRET DE BATLIA NÚM. 2024-0019

El 30 de novembre de 2023 es va aprovar per Decret de Batlia 2023-1007 les bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir una borsa de treball de personal funcionari interí de policies locals de l’Ajuntament de Binissalem (BOIB núm. 164 de 02-12-2023).

El 19 de desembre de 2023 finalitzà el termini de presentació d’instàncies.

Una vegada examinades les sol·licituds presentades, cal fer pública la llista provisional de persones admeses i excloses, amb atorgament de termini per a l’esmena dels defectes apreciats.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

 

Anunci decret persones admeses i excloses borsí Policia local (word)

Anunci decret persones admeses i excloses borsí Policia local (pdf)