Anunci llistat provisional resultats prova psicològica procés policia local

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu la clàusula setena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, per cobrir com a personal funcionari de carrera 4 places vacants, de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari, s’ha realitzat la prova d’aptitud psicològica i de personalitat, de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori,

La valoració d’aquesta prova és APTE o NO APTE.

El Tribunal de Selecció ha proposat el següent resultat provisional:

Anunci llistat provisional resultats prova psicològica