Anunci llistat provisional valoració de mèrits comissió de serveis del lloc de treball d’oficial de policia local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 22 de febrer de 2024 dictà la següent resolució:

“Expedient núm.: 918/2022

Procediment: Seleccions de personal i provisions de Llocs de Treball

Assumpte: Comissió de serveis restringida de caràcter voluntari, el lloc de treball d’Oficial de Policia pertanyent a l’Ajuntament de Binissalem

LLISTA PROVISIONAL MÈRITS DECRET DE BATLIA núm. 2024/0137 de 22 de febrer de 2024 Atès que per Decret de Batlia núm. 109/2024, de 14 de febrer, s’aprovà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

Anunci decret provisional valoració mèrits