Anunci llistat provisional valoració mèrits borsí policia local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 31 de gener de 2024 dictà la següent resolució:

“Expedient núm.: 1245/2023 Procediment: Seleccions de personal i provisions de Llocs de Treball Assumpte: Procés selectiu per a constituir una BORSA de treball de personal funcionari interí, de policies locals de l’Ajuntament de Binissalem

LLISTA PROVISIONAL MÈRITS

Anunci llistat provisional valoració mèrits borsí policia local