Anunci modificació ordre borsa feina auxiliar administratiu, mitjançant oferta SOIB Decret de batlia 222/2019