Anunci nou membre del tribunal

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data 27 de noviembre de 2019 ha dictat la següent resolució:

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Havent estat nomenat el Sr. César Molina Ranz, membre del tribunal del procés selectiu per a cobrir com a personal funcionari de carrera dues places vacants, de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant procediment ordinari, segons decret d’Alcadia (2019-902).

Vist que en César Molina Sanz, en data 26 de novembre de 2019 a presentat una sol·licitud, registrada al general d’entrada 5064, on manifesta tenir incompatibilitat per relació amb un dels aspirants.

Anunci nou membre del tribunal