Anunci provisional borsa interventor/a

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu la clàusula novena de les bases de la convocatòria del procés selectiu per cobrir pel sistema de concurs-oposició, amb caràcter interí de la plaça d’interventor/a, finalitzada la selecció, el Tribunal ha proposat el següent:

Anunci provisional borsa interventor/a