Anunci provisional resultats 1r exercici procés selectiu places policia local

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu la clàusula setena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, per cobrir com a personal funcionari de carrera 2 places vacants, de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari, s’ha realitzat el primer exercici de la fase d’oposició de caràcter obligatori i eliminatori, el Tribunal de Selecció ha proposat el següent resultat provisional:

Anunci provisional resultats 1r exercici procés selectiu places policia local