Anunci provisional resultats concurs oposició plaça secretaria

De conformitat amb el que preveu la clàusula novena de les bases de la convocatòria del procés selectiu per cobrir pel sistema de concurs-oposició, amb caràcter interí de la plaça de secretari/ària, finalitzada la selecció, el Tribunal ha proposat el següent:

Anunci provisional resultats concurs oposició plaça secretaria