Anunci provisional resultats exercicis oposició policia local

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu la clàusula setena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, per cobrir com a personal funcionari de carrera 4 places vacants, de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari, s’ha realitzat el primer i segon exercici de la prova de coneixements tipus test, de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori,

El Tribunal de Selecció anul·la d’ofici les preguntes 19, 38 i 49 del 1r exercici de coneixements tipus test; i les preguntes 6 i 9 del 2n exercici de coneixements tipus test.

El Tribunal de Selecció ha proposat el següent resultat provisional:

 

Anunci llistat provisional resultats 1r i 2n exercici coneixements tipus test