Anunci regulació jornada laboral del personal funcionari i laboral de l’ajuntament de Binissalem

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 21 de desembre de 2023 dictà la següent resolució:

“Expedient: 907/2023

Procediment: Planificació i Ordenació de Personal

Acord regulació de la jornada laboral del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Binissalem

DECRET DE BATLIA núm. 1063/2023 de 21-12-23 APROVACIÓ JORNADA LABORAL

Resultant que per aquesta Batlia, en data 06-09-2023, es va ordenar la incoació de l’expedient per aprovar la jornada laboral d’aplicació al conjunt d’empleats públics al servei d’aquest Ajuntament, per tal de establir la jornada laboral en 35 hores setmanals i per regular-ne la corresponent distribució de jornada.

(…)

Publicació Anunci regulació jornada laboral