Anunci relació definitiva mestre/a educació infantil

RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS-EXCLOSOS i VALORACIÓ MÈRITS

CONTRACTACIÓ MESTRE/A D’EDUCACIÓ INFANTIL, MITJANÇANT OFERTA DEL SOIB

(1. Oferta núm: 04/2020/002159. 2. Ocupació (CNO): 2251. Localitat: 07008)

Atès la necessitat urgent en contractar un/a mestre/a per l’escoleta municipal, per tal de suplir la baixa per malaltia de la titular, i, no tenint en l’actualitat cap borsí al que acudir, l’Ajuntament de Binissalem sol·licità al SOIB la tramitació d’aquesta oferta d’ocupació. Aquesta contractació és única i exclusivament per aquest concepte; la persona contractada causarà baixa amb la reincorporació de la titular.

Després que, en data 28-09-20, el SOIB va remetre el llistat de les persones candidates inscrites a l’oferta (144), des del Departament de Personal de l’ajuntament, es contactà via correu electrònic amb tots ells, perquè abans de les 13 h del dia 29-09-20 presentessin la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits per la valoració, pel registre d’entrada de l’Ajuntament.

Un cop rebuda aquesta documentació i realitzades les valoracions de mèrits així com la comprovació documental del compliment del requisits, de les 45 persones aspirants que ho han presentat en temps i forma, en data 05-10-20 es publicà a la web de l’ajuntament la relació de persones excloses, admeses i la puntuació obtinguda; alhora que també s’havia comunicat prèviament va via mail a tots els interessats, perquè poguessin consultar i formular les al·legacions que consideressin pertinents. Finalitzat el termini per presentar al·legacions, sense que se n’hagi presentada cap, el resultat provisional passa a ser definitiu.

Anunci relació definitiva admesos-exclosos i valoració mèrits