Anunci resultat 2n exercici oposició interventor/a

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu la clàusula vuitena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça d’interventor/a, s’ha realitzat el segon exercici de la fase d’oposició de caràcter obligatori i eliminatòria, amb el resultat següent:

Anunci resultats 2n exercici oposició