Anunci resultats provisionals 1r exercici fase oposició per la plaça de secretaria

De conformitat amb el que preveu la clàusula vuitena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a, s’ha realitzat el primer exercici de la fase d’oposició de caràcter obligatori i eliminatòria, el Tribunal de Selecció ha proposat el següent resultat provisional.

Anunci resultats 1r exercici oposició