Anunci resultats provisionals concurs-oposició per a plaça de secretari/a

ANUNCI

 De conformitat amb el que preveu la clàusula vuitena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a, s’ha realitzat la valoració de mèrits i l’entrevista personal, de la fase de concurs, el Tribunal de Selecció ha proposat el següent resultat provisional:

Anunci resultats provisional