Anunci resultats provisionals tercer exercici oposicions places de Policia Local

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu la clàusula setena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, per cobrir com a personal funcionari de carrera dues places vacants, de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari, s’ha realitzat el tercer exercici de la fase d’oposició, prova de desenvolupament de caràcter obligatori i eliminatori, el Tribunal de Selecció ha proposat el següent resultat provisional, essent aptes els següents aspirants:

Anunci provisional tercer exercici