Anunci temari ordenances i reglaments procés selectiu policia local

ANUNCI

En relació al procés selectiu per cobrir 4 places de funcionari de carrera, de policia local, per concurs-oposició, vist que a la clàusula sisena, regula la prova de coneixements tipus test, al 2n exercici, temari proposat per l’ajuntament de Binissalem de coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del terme municipal i, de les ordenances municipals de l’ajuntament de Binissalem, les ordenances i reglaments que entren dins el temari; atès que s’han presentat algunes al·legacions en relació a la manca de concreció d’aquest temari, pel que fa a les ordenances municipals, són les directament relacionades amb la plaça a cobrir, que podreu trobar a (www.ajbinissalem.net), que són les següents (…)

Anunci temari ordenances i reglaments