Anunci tràmit d’audiència, procés selectiu plaça administratiu/va

ANUNCI

En relació a l’acta del tribunal qualificador de 21 de desembre de 2021, del procés selectiu de la convocatòria d’una plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració general, subescala administrativa, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs-oposició, publicat al BOIB núm. 36 de 16-03-2021 i rectificació errors materials publicats al BOIB núm. 37 de 18-03-2021.

Atès l’article 82.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, resulta convenient concedir el termini de 10 dies, a fi de donar audiència als interessats. (…)

Anunci tràmit d’audiència