Anunci convocatòria jutge de pau titular i substitut

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, el 9 de març de 2022, dictà la següent resolució:

“Decret de Batlia núm. 2022-0224

Atès que finalitzà el termini pel qual va ser nomenat l’actual jutge de pau titular i jutge de pau substitut, tal com ha comunicat a l’Ajuntament el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

Atès que es fa necessari, per tant, procedir a una nova elecció d’aquests càrrecs

Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament l’elecció de les persones que han de ser nomenades com a jutge de pau titular i substitut

Atès l’article 5 del Reglament del Consell General del Poder Judicial núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s’anuncia la convocatòria pública per a les provisions dels càrrecs de JUTGE O JUTGESSA DE PAU I JUTGE O JUTGESSA DE PAU SUBSTITUT/A d’aquest municipi. (…)

El termini per presentar les instàncies serà fins el proper 1 d’abril.

Anunci decret de batlia convocatòria jutge de pau