Aprovació inicial projecte Millora d’infraestructures i paviments a l’entorn dels carrers Sant Jordi i Antoni Torrandell

Aprovat inicialment el Projecte d’obres per a la MILLORA D’INFRAESTRUCTURES i PAVIMENTS A L’ENTORN DELS CARRERS SANT JORDI i ANTONI TORRANDELL, per acord de Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de 23-08-17, es sotmet a informació pública pel termini de 15 dies naturals, a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Durant aquest termini, qualsevol interessat, podrà examinar-lo en les dependències municipals, i, formular-ne les al·legacions que s’estimin pertinents.

 

 

Binissalem, 11 de setembre de 2017

 

El batle,

Andreu Villalonga Simonet

 

05 Anunci BOIB cat