Ban festes des Vermar (horari tancament)

BAN

Vista la situació d’excepcionalitat i emergència provocada per la COVID-19 i impacte dels seus efectes en el municipi de Binissalem han incidit directament en la planificació dels actes relatius a les festes de Sa Vermada 2020.

Considerant que, de conformitat amb l’anterior i per raons sanitàries i de seguretat pública, no és recomanable el foment de les concentracions de gent al mig dels espais públics del municipi, circumstància aquesta que ha de fer evitar per part d’aquest Ajuntament la celebració de cap tipus d’acte que pugui fer un efecte cridada incitador a les celebracions populars de les nostres festes patronals.

Vist l’Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,

una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap una nova Normalitat (BOIB núm.112/2020, de 20 de juny), instrument que conté, així mateix, per a la situació posterior a la finalització de l’estat d’alarma, mesures específiques per a la prevenció de possibles rebrots; així com la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes de l’esmentat Pla (BOIB núm. 123/2020, de 13 de juliol).

Vist l’apartat II de mesures específiques relatives a les activitats socials contingudes en l’annex del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació de la CAIB pel que respecte a les festes populars pel que la celebració de festes populars, revetlles i altres esdeveniments populars s’han d’ajustar als requisits marcats per a la celebració d’esdeveniments i espectacles dels punts 6 i 8 de l’apartat X de l’annex 1 de l’esmentat Pla respecte les mesures relatives a les condicions en què s’han de desenvolupar les activitats culturals.

Vist que, així mateix, el punt 1.1 de l’apartat XII de l’annex 1 de l’esmentat Pla de Mesures Excepcionals estableix les condicions en què s’ha de desenvolupar als establiments que exerceixen l’activitat de restauració i entreteniment.

Vistes les recomanacions fetes per la Policia Local i la Guàrdia Civil en relació als horaris de tancament dels locals de bar i restauració. L’Ajuntament de Binissalem vol ser coherent i extremar les precaucions necessàries de cara a possibles aglomeracions.

Pels motius abans exposats, no havent de deixar de banda la situació actual de contenció de la pandèmia de la COVID 19, respectant-se en tot moment les normes sanitàries i de distanciament socials dictades a l’efecte, i en exercici de les atribucions que em corresponen com a òrgan competent,

Per tot això em veig amb l’obligació de sol·licitar l’adopció de les següents mesures:

Primer.- Restringir l’horari i tancament de tots els establiments d’entreteniment i restauració (restaurants, bars cafeteria, bars de copes o similars) ubicats en el nucli de Binissalem durant els dies 19, 24, 25 i 26 de setembre, entre les 16.00 i les 20.00 hores.

Segon.- No instal·lar barres de bar a l’exterior.

Tercer.- En compliment del punt 1.1 de l’apartat XII de l’annex 1 de l’Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap una nova Normalitat (BOIB núm.112/2020, de 20 de juny), modificada per la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes de l’esmentat Pla (BOIB núm. 123/2020, de 13 de juliol), així com la Resolució de dia 19 de juny 2020 (BOIB núm. 143/2020, de 18 d’agost):

  • Tots els establiments d’entreteniment i restauració tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i en cap cas no es poden superar les 01:00 hores. No es permetrà tampoc l’admissió de nous clients a partir de les 00.00 hores.
  • Es permet el consum a la barra només als establiments que duguin a terme l’activitat de bar cafeteria, sempre que es garanteixi una separació mínima d’un metre i mig entre clients o, si és el cas, grups de clients. Aquest ús de les barres només està permès fins a les 22.00 h.

Quart.- Informar a la ciutadania del deure d’haver de donar estricte compliment a la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, tot advertint de l’existència del corresponent règim sancionador establert al Decret 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Ban festes Vermada horari tancament