Ban festes Sant Jaume 2022

BAN

Juan Víctor Martí Vallés, com a Batle-president de l’Ajuntament de Binissalem

FAIG SABER

Que per tal de protegir la Salubritat Pública en el terme municipal de Binissalem, afectada durant les festes de Sant Jaume, per residus d’envasos de plàstic i de vidre, i de conformitat amb l’article 1.1r. del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el reglament de serveis de les Corporacions Locals, en virtut del qual es permet als Ajuntaments la intervenció de l’activitat dels seus administrats quan existeix pertorbació o perill de pertorbació grau de la tranquil·litat, seguretat, salubritat o mortalitat ciutadana, amb la finalitat de restablir-les o conservar-les.

En compliment de l’article 3,5 de l’Ordenança municipal reguladora del consum indegut de begudes a la via pública i el Decret de Batlia núm. 964 de dia 15 de juliol de 2022

20220715 Publicació Ban festes Sant Jaume 2022